Premaz za kamen Tenax

Premaz za kamen UNIBLACK 2

CERA TEKOČA ČRNA IN MAT / POUDARI ČRNO

Opis:

Tekoča črna cera se uporablja za poudarjanje črnega efekta na poliranih, krtačenih in gladkih površinah. UNIBLACK2 poudari črni efekt ne da bi povečal sijaj. Uporablja se ga na črnih materialih: nero zimbabwe, nero africa in črnih indijskih granitih. Lahko se ga uporablja na namenskih avtomatskih strojih za loščenje ali tudi ročno. Priporoča se ga za obnovo starih materialov ki so izgubili "črnino".

Tehnični podatki:

Gostota: pri 25 °C gr/ml: 0,85 – 0,90

Zmrzne pri: 0 / +1 °C

Stanje: tekoče

Barva: črna

Življenjska doba hranjenja: 2 leti

Pomembno:

Pred prvim nanosom premaza svetujemo testiranje premaza na skritem delu površine.

Količina porabe:

Zelo je odvisna od kamna. Navadno 1 liter zadostuje za nanos na 20-30 m2. Vendar je poraba odvisna od poroznosti kamna.

Navodila za uporabo:

Premaz se nanaša enakomerno na suho in čisto površino. Prisotnost prahu, vode ali umazanije lahko vpliva na končen rezultat na površini- različna vpojnost. Premaz se nanaša z gobo ali krpo. Uporabite ustrezno količino premaza glede na vpojnost materiala. Naj se UNIBLACK2 dobro posuši – nekaj minut – in ga nato previdno spolirajte s čisto krpo ali filcem. Učinek je takojšen. Lahko se ga na naša tudi na avtomatskih strojih. Proizvod zmrzne pri 0/+1 °C. v tekoče stanje se vrne , če se ga postavi na sobno temperaturo. Po uporabi dozo dobro zaprite.

Življenjska doba:

Vsaj 2 leti pri temperaturi 18-25°C. Hranite stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe.

   

Nevarno

Izdelek: UNIBLACK 2

Stavki za nevarnost:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301+P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z zakonodajo.

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate

 

Varnostna navodila:

Preberite varnostna navodila pred uporabo premaza.

Pošljite povpraševanje!