Premaz za kamen Tenax

Premaz za kamen DREXY

VODO IN OLJEODBOJNA ZAŠČITA S CERTIFIKATOM ZA KONTAKT S HRANO

Opis:

Vodo in oljeodbojno zaščitno sredstvo, primerno za kuhinjske pulte, mize in podobno. Uporablja se ga na površinah, ki pridejo v kontakt s hrano, za to pa zahtevajo certifikat. DREXY ima potrdilo, da lahko pride v stik s hrano, po evropski smernici 90/128 ECC. Drexy deluje na površini materiala, zapre mikropore. S tem prepreči tekočini, da bi penetrirala v material, vendar pa omogoča, da material diha in ohranja njegove karakteristike nespremenjene. 

Tehnični podatki:

Gostota: pri 25 °C gr/ml: 0,80

Stanje: tekoče

Barva: prozorno/ rumenkasto

Pomembno:

Pred prvim nanosom premaza svetujemo testiranje premaza na skritem delu površine.

Količina porabe:

Zelo je odvisna od kamna. Navadno 1 liter zadostuje za nanos na 20-30 m2. Vendar je poraba odvisna od poroznosti kamna.

Navodila za uporabo:

Premazi se nanaša enakomerno na suho in čisto površino. Prisotnost prahu, vode ali umazanije lahko vpliva na končen rezultat na površini- različna vpojnost. Premaz se nanaša z gobo ali krpo. Uporabite ustrezno količino premaza glede na vpojnost materiala. Takoj nato očistite površino s čisto krpo. Prevelika količina DREXY zaščite napravi mat in lepljiv film, zato je potrebno takoj odstraniti preveliko količino premaza. Priporočamo nanos v dveh korakih, drugič nekaj minut kasneje, po istem postopku. V primeru, da je material pohoden, počakajte 24 ur preden se hodi po premazu.

Po uporabi dozo dobro zapreti.

Življenjska doba:

Vsaj 2 leti pri temperaturi 18-25°C. Hranite stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe.

   

Nevarno

Izdelek: DREXY

Stavki za nevarnost:

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z zakonodajo.

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate

 

Varnostna navodila:

Preberite varnostna navodila pred uporabo premaza.

Pošljite povpraševanje!