Premaz za kamen Tenax

Premaz za kamen TEWAX

ZA POVEČANJE SIJAJA

Opis:

Uporablja se ga za povečanje sijaja na onyxu, marmorju, naravnih kamnih, granitu, anglomeratih teracu. Nanos lahko poveča vrednost sijaja iz 5-6 do 15-16 točk. Z globoko absorbcijo na obdelanih materialih zagotavlja »long-life« efekt in zaščito.

Tehnični podatki:

Gostota: pri 21 °C

Stanje: vosek

Barva: prozoren

Pomembno:

Pred prvim nanosom premaza svetujemo testiranje premaza na skritem delu površine.

Količina porabe:

Zelo je odvisna od kamna. Navadno 1 liter zadostuje za nanos na 20-30 m2. Vendar je poraba odvisna od poroznosti kamna.

Navodila za uporabo:

Premaz se nanaša enakomerno na suho in čisto površino. Prisotnost prahu, vode ali umazanije lahko vpliva na končen rezultat na površini.

Premaz se nanaša z gobo ali krpo. Uporabite ustrezno količino premaza glede na vpojnost materiala. Nato očistite material s čisto krpo. Prevelika količina TEWAX premaza povzroči nastanek filma na površini, ki ga je potrebno odstraniti takoj. TEWAX se lahko uporablja na avtomatskih polirnih linijah. Po uporabi dozo trdno zapreti.

Življenjska doba:

Vsaj 2 leti pri temperaturi 18-25°C. Hranite stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe.

  

Nevarno

Izdelek: CERA TEWAX

Stavki za nevarnost:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

P280 Nositi obvezne zaščitne rokavice in zaščita oči / obraza.

P301+P312 V PRIMERU ZAUŽITJA: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika / . . .

P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu s predpisi.

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate

Varnostna navodila:

Preberite varnostna navodila pred uporabo premaza.

Pošljite povpraševanje!