Premaz za kamen Tenax

Premaz za kamen HYDREX

PREPREČUJE NASTANEK MADEŽEV, OLJE IN VODOODBOJEN

Opis:

Priporoča se ga za uporabo na poliranih marmorjih kot so: carrara, thassos, trani, boticino, marfill in podobni kamni. Lahko se ga uporablja tudi na zunanjih površinah. Ne spremeni barve kamna. Hydrex deluje na površini kamna, zaustavi mikroporoznost, s tem prepreči vpijanje tekočin v material. Material kljub premazu se vedno lahko diha, njegove karakteristike ostanejo nespremenjene.

Tehnični podatki:

Gostota: pri 25 °C gr/ml: 0,80

Stanje: tekoče

Barva: prozorna 

Pomembno:

Pred prvim nanosom premaza svetujemo testiranje premaza na skritem delu površine.

Količina porabe:

Zelo je odvisna od kamna. Navadno 1 liter zadostuje za nanos na 20-30 m2. Vendar je poraba odvisna od poroznosti kamna.

Navodila za uporabo:

Premazi se nanaša enakomerno na suho in čisto površino. Prisotnost prahu, vode ali umazanije lahko vpliva na končen rezultat na površini- različna vpojnost.

Premaz se nanaša z gobo ali krpo. Uporabite ustrezno količino premaza glede na vpojnost materiala. Nato očistite material s čisto krpo. Prevelika količina HYDREX premaza povzroči nastanek filma na površini, ki ga je potrebno odstraniti takoj. Priporočamo nanos premaza v dveh slojih, drugi sloj nekaj minut kasneje.

Če se HYDREX nanaša na talne površine, so le te pohodne čez 24 ur. Po uporabi dozo trdno zapreti.

Življenjska doba:

Vsaj 2 leti pri temperaturi 18-25°C. Hranite stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe.

    

Nevarno

Izdelek: HYDREX

Stavki za nevarnost:

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z zakonodajo.

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate

Varnostna navodila:

Preberite varnostna navodila pred uporabo premaza.

Pošljite povpraševanje!