Premaz za kamen ICR

Premaz za kamen ANTIDROP

VODOODPORNA IN OLJEODPORNA ZAŠČITA ZA GRANIT, KAMEN IN MARMOR

Opis:

Dva proizvoda združena v enem, ki impregnira in ščiti marmor, kamen in granit pred vodo in oljem.  Antidrop smo razvili za zaščito kamnin pred vlago in smogom – pri zunanjih delih, ter pred oljem, mastjo, madeži in kuhinjskimi hlapi pri notranjih delih.

Z lahkoto prodira v material, ki ga mora zaščititi. Pri tem ne nastaja površinski film.

Dolgoročno ščiti pred vremenskimi vplivi.

Ne porumeni. Ne spreminja barv materiala, ki ga ščiti.

Dovoljuje dihanje materiala. Preprečuje nastajanje plesni.

UV stabiliziran. Izredna odpornost na kisel dež.

Ni toksičen, ko se posuši.

 Preprečuje lepljenje in nastanek statične elektrike. Osnova ostane trajno čista.

Tehnični podatki:

Sestava: raztopina polimerov odpornih na olja.

Specifična teža: 0,89 ± 0,05.

Barvni odtenki: brezbarven.

Varnostni podatki: Glej priponko z varnostnimi podatki.

Obdelava:
Poskrbeti moramo, da je površina, na katero sredstvo nanašamo, čista, suha in očiščena voska. Antidrop nanesemo s čopičem ali nizkotlačnim razpršilcem. Sredstvo nanesemo v enem ali več slojih, kar je odvisno od poroznosti materiala, ki ga želimo zaščititi. Sredstvo postane popolnoma vodoodporno 6 ur po nanosu.

Opozorila:

Izdelka ne uporabljamo pri temperaturi pod +5°C.

Po shranjevanju izdelka na nizkih temperaturah priporočamo, da pred uporabo izdelek ogrejete na 20°C.

Izdelek uporabljamo v zračnem prostoru.

    

Nevarno

Izdelek: L17 ANTIDROP

Stavki za nevarnost:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P210 Držite stran od prostih plamenov - Ne kadite.

P260 Ne vdihavati hlapov ali razpršila.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 Uporabite zaščitne rokavice in očala.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika.

P331 NE izzvati bruhanja.

Tehnični podatki in  nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate


 
Pošljite povpraševanje!

 

 

 

Več iz te kategorije: « Tekoči vosek LUX