Premaz za kamen ICR

Tekoči vosek LUX

TEKOČI VOSEK

Opis:

Tekoči vosek za marmor, kamen in granit. Enostaven za uporabo, zelo učinkovit. Zagotavlja visoki sijaj. Poliranim površinam daje visok sijaj. Obstojen proti svetlobi, vodoodporen, ne porumeni, nevnetljiv in odporen na kislino.

Tehnični podatki:

Sestava: Izbrani voski, klorirana topila in posebne dodatne snovi.

Specifična teža: 1,35 ± 0,05.

Barvni odtenki: brezbarven.

Varnostni podatki: Glej priponko z varnostnimi podatki.

Obdelava:

Nanašamo ga lahko na vogale, robove, še posebej pa na velike površine z uporabo blazinice, ki mora biti vlažna, kar omogoča boljši nanos. Pustimo sušiti 5 – 10 minut, nato površino poliramo z  bombažno ali volneno tkanino ali s pripravo za poliranje iz klobučevine. Če želimo doseči, da se bodo svetile tudi velike površine, moramo vosek v tankih slojih nanesti s čopičem ali razpršilcem.

Opozorila:

Izdelka ne uporabljamo pri temperaturi pod +5°C.

Po shranjevanju izdelka na nizkih temperaturah priporočamo, da pred uporabo izdelek ogrejete na 20°C.

   

Nevarno

Izdelek: CERA LIQUIDA LUX ICR

Stavki za nevarnost:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

Previdnostni stavki:

P260 Ne vdihavati hlapov/razpršila.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P280.D P280.D.1

P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P331 NE izzvati bruhanja.

P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Tehnični podatki in  nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate

 
 
Pošljite povpraševanje!