Premaz za kamen ICR

Samopolirni tekoči vosek za kamen L26 AUTOLUCIDANTE

SAMOPOLIRNI TEKOČI VOSEK ZA MARMOR, KAMEN IN GRANIT

Opis:

Enostaven za uporabo, se hitro suši, ni vnetljiv, je odporen na prah. Dolgoročno ščiti pri notranjih delih. Priporočamo ga za poliranje marmorja, kamna in granita, ko tradicionalnih polirnih sredstev ne moremo uporabiti. Z njegovo uporabo dobimo enake odtenke kot pri uporabi običajnih sredstev. Vosek je še posebej namenjen loščenju starih končnih nanosov in poliranju že postavljenega kamna.

Tehnični podatki:

Sestava: raztopina sintetičnih smol.

Specifična teža: 1,35 ± 0,05.

Barvni odtenki: brezbarven.

Varnostni podatki: Glej priponko z varnostnimi podatki.

Obdelava:

Nanos opravimo z blazinico, pri tem pazimo, da je nanos enakomeren. Pri delu z zelo poroznim marmorjem priporočamo, da vosek nanesemo v dveh ali treh slojih, med nanosi pa počakamo 3 – 4 minute. Površino, ki jo nameravamo premazati, moremo pred tem obrusiti z navadnim brusnim papirjem, enako kot pri kemično-mehaničnem poliranju.

Opozorila:

Izdelka ne uporabljamo pri temperaturi pod +5°C.

Po shranjevanju izdelka na nizkih temperaturah priporočamo, da pred uporabo izdelek ogrejete na 20°C.

Izdelek uporabljamo v zračnem prostoru.

    

Nevarno

Izdelek: L26 AUTOLUCIDANTE SPREJ

Stavki za nevarnost:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H373 V primeru dolgotrajnega ali ponovljenega vdihavanja lahko povzroči poškodbe notranjih organov.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P210 Držite stran od prostih plamenov - Ne kadite.

P260 Ne vdihavati hlapov ali razpršila.

P280.D Nadenite si zaščitne rokavice/obleke ter zaščitite oči/obraz.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika.

P331 NE izzvati bruhanja.

Tehnični podatki in  nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate


 
Pošljite povpraševanje!