Premaz za kamen ICR

Premaz za kamen ANTIQUO

MOKRI VIDEZ

Opis:

Prodre globoko v podlago, ki dobi značilen lesk starega marmorja. Marmor in kamen dobita značilen starinski izgled, istočasno pa so naglašene barvni odtenki. Dolgoročno ščiti, preprečuje in minimizira resorbcijo smoga, vlage in maščob. Lahko ga uporabljamo na materialih, ki so že postavljeni in je popolnoma odporen na vplive, ki jih prinašajo zunanja in notranja dela.

Tehnični podatki:

Sestava: polimerna topila.

Specifična teža: 0,873 ± 0,03.

Barvni odtenki: brezbarven.

Varnostni podatki: Glej priponko z varnostnimi podatki.

Obdelava:
Uporabimo ga na poliranih površinah ali takih, ki so obrušene z brusnim papirjem. Če želimo, da površina izgleda stara, jo lahko obdelamo kislinami, pred tem pa moramo površino obrusiti z brusnim papirjem. V takih primerih moramo površino dobro sprati in ji pustiti, da se dobro posuši. Šele nato lahko nanesemo eden ali dva sloja izdelka, kar je odvisno od vpojnosti marmorja, in sicer s čopičem ali nizkotlačnim razpršilcem. Če na površino nanesemo preveliko količino izdelka, ga lahko odstranimo s uporabo brusilne klobučevine, a le ko se nanos posuši.

Opozorila:

Izdelka ne uporabljamo pri temperaturi pod +5°C.

Po shranjevanju izdelka na nizkih temperaturah priporočamo, da pred uporabo izdelek ogrejete na 20°C.

Izdelek uporabljamo v zračnem prostoru.

     

Nevarno

Izdelek: L07 ANTIQUO

STAVKI ZA NEVARNOST:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H360 Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P260 Ne vdihavati hlapov ali razpršila.

P280.D Nadenite si zaščitne rokavice/obleke ter zaščitite oči/obraz.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika.

P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P331 NE izzvati bruhanja.

P501 Z odrabljenim proizvodom/embalažo ravnajte v skladu s pravili.

Tehnični podatki in  nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov. Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate

 
 
Pošljite povpraševanje!